Statut

Statut Stowarzyszenia

NW  Włóczykije

 Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Stowarzyszenie nosi nazwę  NW  Włóczykije  dalej zwane w statucie Stowarzyszeniem
 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów: Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r., Nr 79, poz. 855 z późn. zm.), art. 9   oraz niniejszego Statutu

§ 2

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Oborniki/Kowanówko 64-600
  ul. Modrzewiowa 9; woj. Wielkopolskie

§ 3

 1. Stowarzyszenie zawiązane jest na czas nieograniczony
 2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność  na pracy społecznej członków
 3. W szczególnych przypadkach Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników do prowadzenia swojej działalności

§ 4

 1. Stowarzyszenie używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
 2. Stowarzyszenie posiada i używa  logo (zał. Nr.1 do Statutu

Rozdział II

Cele i środki działania

§ 5

 1. Celem Stowarzyszenia jest uprawianie i propagowanie Nordic Walking  dyscypliny wszechstronnej, dla ludzi w każdym wieku i o różnym stopniu sprawności fizycznej. Działalność Stowarzyszenia ma charakter:
  1. rekreacyjny
  2. sportowy
  3. poznawczy
  4. zdrowotny
  5. ekologiczny
  6. patriotyczny
 2. Promowanie i propagowanie Nordic Walking  dyscypliny sportu łączącej działania Stowarzyszeń, Towarzystw i innych grup działania na terenie Powiatu Oborniki, Polski i poza granicami kraju.
 3. Popularyzowanie zdrowego trybu życia z wykorzystaniem tradycji i naturalnych dóbr przyrody  naszego terenu, terenu kraju i poza granicami Polski
 4. Zapobieganie i walka z uzależnieniami
 5. Propagowanie NW jako rehabilitacji ruchowej w wielu schorzeniach
 6. Nordic walking sportem dla seniorów
 7. Promocja turystyczna okolic Obornik, Wielkopolski, Polski i zagranicy
 8. Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
  1. zachęcanie do aktywnego spędzania czasu (spotkania, szkolenia, rajdy)
  2. propagowanie Nordic Walking jako najbardziej uniwersalnej i skutecznej formy ruchu
  3. propagowanie zdrowego stylu życia: zahartowania, wytrzymałości, odporności, siły
  4. Nordic Walking sportem rodzinnym
  5. rozwijanie turystyki pieszej i innych form rekreacji ruchowej takich jak:
   1. bieganie
   2. kajakarstwo
   3. jazda na rowerze
   4. narciarstwo biegowe
   5. poznawanie niezwykłych zakątków Wielkopolski, Polski i innych krajów
 9. odwiedzanie i poznawanie Miejsc Pamięci, miejsc osobliwości przyrodniczych,   rezerwatów,  zabytków, ścieżek dydaktycznych  (na  terenie całego kraju, poza granicami Polski ) ze szczególnym uwzględnieniem naszego powiatu
 10. poznawanie Polski i innych krajów podczas wspólnych wyjazdów
 11. współpraca i spotkania z interesującymi ludźmi z dziedzin:  sportu, leśnictwa, turystyki, ekologii, geografii, historii
 12. opracowanie i wyznaczenie tras do Nordic Walking na terenie Powiatu Oborniki
 13. organizowanie,  i udział w zawodach Nordic Walking na terenach powiatu, kraju i poza granicami Polski
 14. realizowanie stałych pozycji kalendarza Stowarzyszenia :
  1. Rajd Zimowy
  2. Powitanie Wiosny
  3. Msza. Św. w Rożnowicach Miesiąc Pamięci Narodowej
  4. wyjazdy rekreacyjne-poznawcze
  5. Rajd Letni, Rajd Nocny
  6. współpraca przy organizacji rajdów i zawodów Nordic Walking z innymi podmiotami i planowanie dodatkowych zadań – wynikających z potrzeby – w rocznym kalendarzu działalności Stowarzyszenia
 15. nauka i doskonalenie techniki Nordic Walking , informacje o ubiorze i sprzęcie
 16. podwyższanie kwalifikacji związanych z Nordic Walking (szkolenia, kursy, konferencje, rajdy, zawody)
 17.  współpraca z innymi grupami uprawiającymi NW działającymi na terenie powiatu, kraju
  i poza granicami Polski
 18. bezpieczeństwo, eliminowanie zagrożeń, odpowiedzialność – w odniesieniu do siebie, współtowarzyszy i otoczenia
 19. współpraca ze stowarzyszeniami i grupami o innym profilu działania
 20.  prowadzenie strony internetowej www.nw-wloczykije.pl z  zapowiedziami i relacjami z tras

§ 6

 1. Działalność wymieniona w & 5 jest działalnością Statutową Stowarzyszenia
  i jest prowadzona nieodpłatnie i odpłatnie
 2. Walne zebranie Członków Stowarzyszenia określa przedmiot działalności odpłatnej i nieodpłatnej
 3. Działalność nieodpłatna Stowarzyszenia (o której mowa w p.1) to:
  1. wszelkie formy  popularyzacji Nordic Walking
  2. propagowanie zdrowego stylu życia:
   1. zachęcanie seniorów do uprawiania NW
   2. Nordic Walking sportem rehabilitacyjnym w wielu schorzeniach
   3. zachęcanie dzieci i młodzieży do uprawiania NW
   4. dbałość o kondycję i odporność
   5. zapobieganie i walka z uzależnieniami
  3. promowanie  Obornik i okolic
  4. współpraca z innymi grupami NW i Stowarzyszeniami o podobnej działalności
  5. udostępnienie wytyczonych przez Stowarzyszenie tras Nordic Walking
 4. W zakresie działalności odpłatnej wspomnianej w p. 1:
  1. Organizowanie rajdów Nordic Walking i zawodów sportowych z tej dziedziny
  2. prelekcje  dotyczące dziedzin związanych z uprawianą dyscypliną (ekologia, leśnictwo, medycyna, historia, geografia, sport)
  3. wyjazdy, wycieczki o charakterze sportowo-rekreacyjno-poznawczym (tereny Polski i poza granicami kraju)
  4. Działalność odpłatna nie jest przedmiotem działalności gospodarczej Stowarzyszenia

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia, ich prawa i obowiązki 

§ 7

 1. Stowarzyszenie tworzą członkowie zwyczajni
 2. Członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia są:
  1. osoby fizyczne, pełnoletnie, zamieszkałe w kraju, nie pozbawione praw publicznych, akceptujące cele statutowe Stowarzyszenia

§ 8

Osobę fizyczną przyjmuje w poczet członków Stowarzyszenia, Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji zainteresowanego z rekomendacją przynajmniej 1 członka Stowarzyszenia

§ 9

 1. Prawa Członka zwyczajnego Stowarzyszenia
  1. uczestniczenie w Walnych Zebraniach Członków Stowarzyszenia z głosem stanowiącym
  2. korzystanie z biernego i czynnego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia
  3. wybierać i być wybieranym do Zarządu, Rady i Komisji Rewizyjnej
  4. korzystanie z pomocy Stowarzyszenia w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia określoną w Statucie
  5. zgłaszać opinie, wnioski i postulaty pod adresem organów Stowarzyszenia
  6. uczestniczenie w imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie

§ 10

 1. Obowiązki Członka zwyczajnego Stowarzyszenia
  1. aktywne uczestnictwo w realizacji celów Stowarzyszenia
  2. przestrzeganie:
   1. postanowień zawartych w Statucie
   2. regulaminów
   3. decyzji  władz Stowarzyszenia
  3. opłacanie składek w kwocie ustalonej przez Walne Zebranie Członków
  4. Stowarzyszenia. W wyjątkowych sytuacjach Zarząd może zwolnić członka Stowarzyszenia z płacenia składek.
  5. wolontaryjne działania Członków Stowarzyszenia na rzecz Stowarzyszenia

§ 11

Naruszenie postanowień statutu może skutkować upomnieniem lub wykluczeniem ze Stowarzyszenia

§ 12

 1. Utrata członkowstwa  Stowarzyszenia następuje na skutek:
  1. pisemnej rezygnacji członka złożonej na ręce Zarządu
  2. prawomocnej utraty praw publicznych przez członka będącego osobą fizyczną
  3. utraty osobowości prawnej członka będącego osobą prawną
  4. śmierci członka
  5. skreślenia przez Zarząd Stowarzyszenia w przypadku:
   1. naruszenia postanowień Statutu
   2. utraty zdolności prawnej
   3. nieopłacania składek członkowskich (okres 1 roku)
  6. Ustanie członkostwa w Stowarzyszeniu następuje w na podstawie uchwały Zarządu, który jest zobowiązany w terminie 14 dni do pisemnego poinformowania członka o skreśleniu lub wykluczeniu informując równocześnie o możliwości odwołania się  od decyzji do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.
  7. Od uchwały Zarządu dotyczącej skreślenia członka, przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia terminie trzech miesięcy od dnia podjęcia Uchwały przez Zarząd
  8. Uchwała Walnego Zebrania Członków jest ostateczna.

Rozdział IV

Struktura organizacyjna Stowarzyszenia

§ 13

Władzami  Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna

§ 14

Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebrania Członków Stowarzyszenia

§ 15

Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być nadzwyczajne lub zwyczajne

& 16

 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
  1. Zwyczajne – jest zwoływane przez Zarząd co najmniej jeden raz w roku
  2. Nadzwyczajne ? jest zwoływane na wniosek Zarządu, Komisji Rewizyjnej, lub (co najmniej 50 %) Członków Stowarzyszenia

§ 17

 1. Kompetencje  Walnego Zebrania Członków
  1. uchwalanie wieloletniego i rocznego planu działania
  2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej
  3. wybór Prezesa Zarządu oraz wiecprezesów zarządu
  4. wybór członków Komisji Rewizyjnej;
  5. udzielanie absolutorium Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  6. uchwalanie wysokości składek członkowskich i zasad ich pobierania;
  7. uchwalanie zmian w statucie;
  8. rozpatrywanie wniosków Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
  9. rozpatrywanie wniosków i odwołań członków
  10. rozpatrywanie odwołań kandydatów na członków
  11. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia i likwidacji majątku
 2. Obowiązki Walnego  Zebrania Członków Stowarzyszenia:
  1. określenie kierunków i planu działalności
  2. zatwierdzanie sprawozdań Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej
  3. udzielanie absolutorium Zarządowi
  4. wybór i odwoływanie członków Komisji Rewizyjnej
  5. podejmowanie uchwał dot. składek członkowskich
  6. rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia
  7. rozpatrywanie odwołań
  8. uchwalanie zmian w Statucie
  9. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu
  10. podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia
 3. Uchwały muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami prawa i Statutem Stowarzyszenia

§ 18

W Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia udział biorą członkowie zwyczajni

§ 19

Zarząd powiadamia Członków Stowarzyszenia na 7 dni przed o terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania

§ 20

Nadzwyczajne Walne zebranie Członków Stowarzyszenia (o którym mowa w & 16 Statutu) zwoływane jest przez Zarząd:

 1. Z własnej inicjatywy
 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej
 3. Na wniosek przynajmniej 50 % Członków
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków jest zwoływane w terminie nie przekraczającym 1 miesiąca od daty złożenia wniosku lub zgłoszenia problemu wymagającego rozwiązania przez Walne Zebranie Członków
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia zajmuje się sprawami dla których zostało zwołane
 6. Obrady Walnego Zebrania Członków prowadzi Przewodniczący  wybrany spośród członków Nadzwyczajnego Walnego Zebrania

§ 21

                 Podejmowanie Uchwał prze Walne Zgromadzenie Członków

 1. Głosowanie nad uchwałami odbywa się jawnie, w taki sposób, że każdemu członkowi zwyczajnemu przysługuje jeden głos. Osobom zaproszonym, niebędącym członkami Stowarzyszenia  przysługuje głos doradczy.
 2. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów,  w obecności 50% członków uczestniczących w Zebraniu.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków są podejmowane zwykłą większością głosów, za wyjątkiem uchwał w sprawie zmian statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia, które wymagają bezwzględnej większości głosów.
 4. Walne Zebranie Członków obradujące w pierwszym terminie podejmuje prawomocne uchwały przy obecności co najmniej 50 % członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 5. Walne Zebranie Członków obradujące w drugim terminie podejmuje prawomocne uchwały bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych Stowarzyszenia
 6. Wybór członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu jawnym w obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania, spośród kandydatów będących członkami stowarzyszenia.

 

§ 22

 1. Działalnością Stowarzyszenia (między zebraniami Członków Stowarzyszenia) kieruje i odpowiada za nią Zarząd który jest organem wykonawczym Stowarzyszenia
 2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i dwóch Wiceprezesów Zarządu.
 3. Prezes reprezentuje Stowarzyszenie ?NW Włóczykije? na zewnątrz.
 4. W razie nieobecności Prezesa zastępuje go, wskazany przez niego Wiceprezes.
 5. Posiedzenia Zarządu są zwoływane przez Prezesa i odbywają się wg. potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz w  kwartale
 6. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej dwóch jego członków, w tym Prezesa Zarządu. W razie równej ilości głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu.
 7. Podczas posiedzeń Zarządu sporządzany jest protokół, który jest zatwierdzany na następnym posiedzeniu Zarządu. Zatwierdzony protokół podpisuje Prezes Zarządu

§ 23

Do kompetencji i obowiązków Zarządu Stowarzyszenia należy:

 1. prowadzenie spraw Stowarzyszenia oraz reprezentowanie Stowarzyszenia
 2. przygotowanie programu i planu rocznego działania Stowarzyszenia
 3. realizacja działań statutowych oraz wykonanie uchwał podejmowanych przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia
 4. w oparciu o roczny plan działania określenie potrzeb finansowych i prowadzenie gospodarki finansowej Stowarzyszenia
 5. podejmowanie starań o dofinansowanie planowanych działań statutowych przez organy gminne, powiatowe i sponsorów
 6. sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności Zarządu i Stowarzyszenia
 7. przyjmowanie członków Stowarzyszenia
 8. podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie należących do kompetencji innych organów Stowarzyszenia
 9. zwoływanie Walnego Zebrania Członków
 10. powoływanie zespołów z określeniem ich zadań w działalności statutowej Stowarzyszenia
 11. zbieranie składek członkowskich
 12. podejmowanie samodzielnych działań na rzecz Stowarzyszenia
 13. zawieranie umów w imieniu Stowarzyszenia, realizowanie ich, wywiązywanie się z nałożonych przezeń obowiązków

§ 24

Zarząd składa się z 3 członków i wybiera spośród siebie Prezesa i dwóch Wiceprezesów, z których jeden pełni funkcje skarbnika a drugi sekretarza.

 

§ 25

Sposób reprezentacji Zarządu

 1. Do ważności oświadczeń woli w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu ? Prezesa i Wiceprezesa
 2. Oświadczenia woli w zakresie innych niż  wymienione w p. 1. sprawach Stowarzyszenia składa Prezes Zarządu lub wiceprezes  jednoosobowo

§ 26

  Zarząd może powoływać członków lub komisje do określonych zadań

§ 27

Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Zarządu Stowarzyszenia

§ 28

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 osób: Przewodniczącego, Zastępcy i Sekretarza
 2. Posiedzenia komisji rewizyjnej odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz do roku.
 3. Posiedzenia zwołuje Przewodniczący Komisji Rewizyjnej.
 4. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej dwóch jej członków, w tym przewodniczącego komisji.  W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego Komisji.

§ 29

 1. Do zadań Komisji Rewizyjnej należy
  1. kontrolowanie przynajmniej raz w roku całokształtu działania stowarzyszenia
  2. zapoznanie Członków Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z kontroli
  3. składanie corocznego sprawozdania ze swej działalności, oraz zgłaszanie wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi
 2. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą uczestniczyć w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym

§ 30

Powoływanie i uzupełnienie składu Zarządu  i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia

 1. Prezesa Zarządu, Wiceprezesów Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej wybiera Walne Zebranie Członków w głosowaniu jawnym, w obecności co najmniej 50% członków uprawnionych do głosowania, spośród kandydatów będących członkami stowarzyszenia. Wybrani członkowie komisji rewizyjnej wybierają spośród siebie przewodniczącego oraz sekretarza Komisji Rewizyjnej.
 2. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat i kończy się z chwilą powołania nowych władz.
 3. W przypadku zaistnienia wakatu w statutowym składzie Zarządu lub Komisji Rewizyjnej, w okresie dwóch miesięcy od dnia zaistnienia takiej sytuacji dokonuje się wyborów uzupełniających skład danego organu na okres do końc kadencji danego organu, w sposób określony w statucie dla danej funkcji.

§ 31

 1. Wygaśnięcie członkowstwa (odwołanie) w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej zachodzi na skutek podjęcia uchwały przez Walne Zebranie Członków
 2. Poza przypadkiem gdy członkostwo w Zarządzie wygasa w razie rezygnacji lub
  śmierci członka

Rozdział V

Majątek i  fundusze Stowarzyszenia

§ 32

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje z:
  1. składek członkowskich
  2. darowizn
  3. dotacji i subwencji
  4. sponsoringu
  5. ofiarności publicznej
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisam.
 3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczany jest  na:
  1. realizację działań i zadań związanych z zaplanowaną  działalnością statutową
  2. podnoszenie kwalifikacji specjalistycznych Członków Stowarzyszenia (dofinansowanie)
  3. reprezentowanie Stowarzyszenia w zawodach, rajdach i innych działaniach związanych z działalnością statutową  (dofinansowanie)
  4. niezbędne koszty związane z działalnością Stowarzyszenia
  5. decyzje o dofinansowaniu i jego wysokości podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na pisemny wniosek Członka Stowarzyszenia który o dofinansowanie się stara
  6. dofinansowanie zależne jest od stanu majątkowego Stowarzyszenia

§ 33

Środki pieniężne mogą być przechowywane:

 1. na koncie Stowarzyszenia
 2. u Członka Stowarzyszenia pełniącego funkcję skarbnika

 

§ 34

Rokiem obrachunkowym i sprawozdawczym jest rok kalendarzowy

Rozdział V

Zmiana Statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§35

Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia w sprawie zmian Statutu oraz rozwiązania Stowarzyszenia są podejmowane większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy upoważnionych do głosowania

§ 36

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia i Zarząd powołują komisję likwidacyjną, która określi cele na które powinien być przeznaczony majątek Stowarzyszenia,  oraz proces likwidacji zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa

§ 37

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie zastosowanie mają przepisy Ustawy o Stowarzyszeniach

Niniejszy Statut zatwierdzono na Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia NW Włóczykije w dniu  27.12.2013 r.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Witryna wykorzystuje Akismet, aby ograniczyć spam. Dowiedz się więcej jak przetwarzane są dane komentarzy.

Log in